2.2. Промишлени отпадъци

Промишелните отпадъци се определят като вредни поради техните опасни органични и неорганични компоненти. Тези отпадъци притежават общите свойства на опасните отпадъци, като увреждане на човешкото здраве или жизнената активност на растенията и животните (остра и хронична токсичност, канцерогенни, тератогенни, патогенни свойства и т.н.), намаляване на биоразнообразието в екосистемите, запалимост, корозионно действие, способност да се взривяват и т.н. Опасните промишлени отпадъци включват замърсени с нефт почви и утайки, хидроксидни утайки, киселинни и алкални разтвори, съдържащи сяра отпадъци, утайки от бои, халогенирани органични разтворители, нехалогенирани органични разтворители, галванични отпадъци, утайки от соли, съдържащи пестициди отпадъци, експлозиви и отпадни води и емисии на газове, съдържащи вредни вещества. Вторичните отпадъци се получават при събиране, обработка, инсинерация или депониране на опасни промишлени отпадъци, като утайки, седименти, отпадни води, инфилтрати и емисии във въздуха. Те също могат да причиняват замърсяване на почвите, водите и въздуха

backnext

 

Интранет